l o m b o g
ลมบกพัดออกทะเล

เที่ยวไทย ๕๕๕ August 7, 2011

โปรเจคพิเศษที่เป็นการ ‘ฟีจะริ่ง’กันระหว่าง ‘ลมบก’ และผองเพื่อนกลุ่ม ‘ฮิกาซีน’

โดยการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

‘เที่ยวไทย ๕๕๕ ‘ คือบันทึกประสบการณ์การเดินทาง Roadtrip และภาพถ่ายของ ‘ลมบก’

ผสมกับสไตล์การเล่าเรื่อง ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ ‘ฮิกาซีน’

จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ก่อนออกเดินทางคือ 15 แหล่งท่องเที่ยวในประเทศ

กลับลุกลามบานปลายกลายเป็น การเดินทาง ‘ขับ-ถ่าย’ ทั่วประเทศไทย

เป็นระยะเวลา 55 วัน รวมระยะทางมากกว่า 12,000 กิโลเมตร

Powered by Cincopa WordPress plugin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *